trưởng kíp trong Tiếng Anh là gì?

trưởng kíp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trưởng kíp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trưởng kíp

    team leader, gaffer

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trưởng kíp

    team leader, gaffer