trình duyệt trong Tiếng Anh là gì?

trình duyệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trình duyệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trình duyệt

    to submit for approval

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trình duyệt

    (web) browser