tiếp thu trong Tiếng Anh là gì?

tiếp thu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếp thu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tiếp thu

  to acquire

  trí thông minh : khả năng tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức ấy trong những tình huống cụ thể intelligence : ability to acquire knowledge and to use it in concrete situations

  chịu tiếp thu tư tưởng mới to be open to new ideas

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tiếp thu

  * verb

  to accept, to receive

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tiếp thu

  to accept, receive