thuyền mủng trong Tiếng Anh là gì?

thuyền mủng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thuyền mủng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thuyền mủng

    * dtừ

    small bamboo boat