thuyền mành trong Tiếng Anh là gì?

thuyền mành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thuyền mành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thuyền mành

    * dtừ

    junk, sampan

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • thuyền mành

    junk, sampan