thạch y tải trong Tiếng Anh là gì?

thạch y tải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thạch y tải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thạch y tải

    ergot