thạch nhung trong Tiếng Anh là gì?

thạch nhung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thạch nhung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thạch nhung

    asbestos

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • thạch nhung

    asbestos