tổ thu mua trong Tiếng Anh là gì?

tổ thu mua trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổ thu mua sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổ thu mua

    * dtừ

    purchasing team