tắt nắng trong Tiếng Anh là gì?

tắt nắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tắt nắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tắt nắng

    the sun is setting, setting (of the sun)