tật say sưa trong Tiếng Anh là gì?

tật say sưa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tật say sưa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tật say sưa

    * dtừ

    inebriety