tật nguyền trong Tiếng Anh là gì?

tật nguyền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tật nguyền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tật nguyền

    invalid; disabled; handicapped

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tật nguyền

    handicapped, disabled, invalid