tần số bóng trong Tiếng Anh là gì?

tần số bóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tần số bóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tần số bóng

    image frequency