tần số bên trong Tiếng Anh là gì?

tần số bên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tần số bên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tần số bên

    side frequency