tản thương trong Tiếng Anh là gì?

tản thương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tản thương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tản thương

    evacuate the wounded