tại chỗ ấy trong Tiếng Anh là gì?

tại chỗ ấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tại chỗ ấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tại chỗ ấy

    * phó từ thereat