tướng quân trong Tiếng Anh là gì?

tướng quân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tướng quân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tướng quân

    general of the army; tycoon; shogun

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tướng quân

    army general, tycoon, shogun