tướng công trong Tiếng Anh là gì?

tướng công trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tướng công sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tướng công

    your excellency; his excellency; a great mandarin