tòa lâu đài trong Tiếng Anh là gì?

tòa lâu đài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tòa lâu đài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tòa lâu đài

    (large) house; building