tòa kinh tế trong Tiếng Anh là gì?

tòa kinh tế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tòa kinh tế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Tòa Kinh Tế

    economic court