tên vô lại trong Tiếng Anh là gì?

tên vô lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tên vô lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tên vô lại

    * dtừ

    ruffian, scoundrel, scamp, cur, tough, scalawag