tên gọi là trong Tiếng Anh là gì?

tên gọi là trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tên gọi là sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tên gọi là

    * ttừ

    yclept

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tên gọi là

    to be called