tác phường trong Tiếng Anh là gì?

tác phường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tác phường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tác phường

    workshop, studio, those working in a particular studio, a gang of workmen