niêm xi trong Tiếng Anh là gì?

niêm xi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ niêm xi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • niêm xi

    seal with wax