nho xạ trong Tiếng Anh là gì?

nho xạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nho xạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nho xạ

    * dtừ

    muscatel, muscardine