nho nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

nho nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nho nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nho nhỏ

  * ttừ

  somewhat little, tinyish, miniature, in miniature, diminutive

  một lỗi lầm nho nhỏ minor mistake

  (of voice) quiet, low

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nho nhỏ

  * adj

  somewhat little, tinyish

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nho nhỏ

  small, tiny, quiet