nhịn trong Tiếng Anh là gì?

nhịn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhịn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhịn

  to endure; to suffer; to bear; to digest; to swallow; to make concessions

  xấc láo như thế mà anh nhịn được à? how can you endure such insolence?

  to go without something; to abstain/refrain from something

  nhịn thuốc lá; nhịn hút thuốc to go without tobacco; to abstain/refrain from smoking

  hắn chẳng nhịn thứ gì trên đời này cả he denies himself nothing in this world

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhịn

  Endure

  Bị đánh mà chịu nhịn à?: Are you going to endure being beaten?

  Go without, suppress

  Nhịn ăn: To go without food

  Nhịn thuốc lá: To go without tobaco

  Nhịn mặc: To go without clothes, to stint oneself of clothing

  Nhịn cười: To suppress a laugh

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhịn

  to endure, go without, suppress, abstain, refrain (from doing something)