nhị đào trong Tiếng Anh là gì?

nhị đào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhị đào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhị đào

    peach flower stamen; virginity