nhường chỗ cho trong Tiếng Anh là gì?

nhường chỗ cho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhường chỗ cho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhường chỗ cho

    * thngữ

    to leave room for