ngờ nghệch trong Tiếng Anh là gì?

ngờ nghệch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngờ nghệch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngờ nghệch

    silly, doltish

    vẻ ngờ nghệch silly/inane look

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngờ nghệch

    naive, innocent, silly