ngỏ lời chia buồn trong Tiếng Anh là gì?

ngỏ lời chia buồn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngỏ lời chia buồn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngỏ lời chia buồn

    * nđtừ

    condole