ngỏ lòng trong Tiếng Anh là gì?

ngỏ lòng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngỏ lòng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngỏ lòng

    open one's heart; express one's feelings

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ngỏ lòng

    Open one's heart

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngỏ lòng

    open one’s heart