ngỏ ý muốn trong Tiếng Anh là gì?

ngỏ ý muốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngỏ ý muốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngỏ ý muốn

    to express a desire, opinion