ngỏ ý trước trong Tiếng Anh là gì?

ngỏ ý trước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngỏ ý trước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngỏ ý trước

    * thngữ

    to cotton up to