nứt rạn trong Tiếng Anh là gì?

nứt rạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nứt rạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nứt rạn

  to crack; to craze

  hệ thống ấy nứt rạn khắp nơi this system is cracking everywhere

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nứt rạn

  Crack, fissure

  Hệ thống ấy nứt rạn khắp nơi: This system is cracking everywhere

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nứt rạn

  crack, fissure