nấu trong Tiếng Anh là gì?

nấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nấu

  to cook

  ngày nấu cơm hai bữa to cook rice twice a day

  bà ấy nấu khéo không? did she cook well?

  to boil

  nấu quần áo to boil washing

  nấu nước pha trà to boil water for tea

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nấu

  Cook, boil

  Ngày nấu cơm hai bữa: To cook rice twice a day

  Nấu quần áo: To boil one's laundry

  Nấu sử xôi king (từ cũ): To grind at the classics and read up history

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nấu

  to cook, boil