mãn túc trong Tiếng Anh là gì?

mãn túc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mãn túc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mãn túc

    be complete