mây che trong Tiếng Anh là gì?

mây che trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mây che sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mây che

    clouded, cloudy; covered by clouds