luyện thi đại học trong Tiếng Anh là gì?

luyện thi đại học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luyện thi đại học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luyện thi đại học

    to train/coach/tutor somebody for a university entrance examination; (học luyện thi đại học) to study/prepare for a university entrance examination

    học lớp luyện thi đại học to attend a preparatory class for university entrance examination