luận về luân lý trong Tiếng Anh là gì?

luận về luân lý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luận về luân lý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luận về luân lý

    * nđtừ

    moralise