liều cho đến cùng trong Tiếng Anh là gì?

liều cho đến cùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liều cho đến cùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liều cho đến cùng

    * thngữ

    to send the axe after the helve