lửa đấu tranh trong Tiếng Anh là gì?

lửa đấu tranh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lửa đấu tranh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lửa đấu tranh

    flame of struggle