gợn lăn tan trong Tiếng Anh là gì?

gợn lăn tan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gợn lăn tan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gợn lăn tan

    * ttừ

    ripply