gọn thon lỏn trong Tiếng Anh là gì?

gọn thon lỏn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gọn thon lỏn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gọn thon lỏn

    như gọn lỏn (ý mạnh hơn)