gầy gò mảnh khảnh trong Tiếng Anh là gì?

gầy gò mảnh khảnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gầy gò mảnh khảnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gầy gò mảnh khảnh

    * ttừ

    twiggy