gì vậy trong Tiếng Anh là gì?

gì vậy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gì vậy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gì vậy

    xem gì

    em đang nghĩ gì vậy? what are you thinking about?

    xem có chuyện gì vậy?

    xem cái gì vậy?