gì đó trong Tiếng Anh là gì?

gì đó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gì đó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gì đó

    of something

    tôi sẽ phải mở một hộp gì đó i'll have to open a tin of something

    xem có chuyện gì vậy?

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gì đó

    something like that