gì thì gì trong Tiếng Anh là gì?

gì thì gì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gì thì gì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gì thì gì

    xem dù sao chăng nữa

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gì thì gì

    whatever (the case may be)