dung quang trong Tiếng Anh là gì?

dung quang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dung quang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dung quang

    (từ-nghĩa cũ) good looks, fair face

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • dung quang

    (cũ) Good looks, fair face

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • dung quang

    good looks, fair face