dầu điêzen trong Tiếng Anh là gì?

dầu điêzen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dầu điêzen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dầu điêzen

    * dtừ

    diesel