dây dò sâu trong Tiếng Anh là gì?

dây dò sâu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dây dò sâu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dây dò sâu

    * dtừ

    sounding-line